Yönetmelik

GAZİOSMANPAŞA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan, kent ve yaşam kalitesini geliştiren, yerel demokratikleşme projesinin usul ve esaslarını belirler.
(2) Gaziosmanpaşa Kent Konseyi sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, yapabilir kılma ve adaletli paylaşım ilkelerinin ışığında, insan haklarının güçlendirilmesi, çoğulculuk ve kentsel hakların ve sorumlulukların geliştirilmesi için kentte yaşayanların ilgisini hoşgörü, saygı ve anlayış noktalarında odaklaştırmayı, halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak sistemi geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkılmasını özendiren demokratik, bağımsız bir platformdur. Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi aşağıdaki amaçların gerçekleşmesini hedeflemektedir;
a) Gaziosmanpaşa Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemek,
b) Gaziosmanpaşa’nın ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve demokratik gelişmesini ve sorunlarını demokratik ortamlarda tartışılmasını sağlamak,
c) Yerel Yönetimleri en geniş biçimde halkın denetimine açarak teklif ve eleştiri mekanizmalarını yaygınlaştırmak, denetim olgusuna işlerlik kazandıracak çağdaş ve saydam devlet yapısının oluşumuna katkıda bulunmak,
ç) Yaşamı ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak ve Gaziosmanpaşa halkına sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesinde gerekli üretken çabayı göstermek,
d) Gaziosmanpaşa halkının eşitlik ölçüleri içinde kentsel hizmetlerden faydalanmasını sağlamaya yönelik anlayış ve işleyiş mekanizmalarını güçlendirmek,
e) Gaziosmanpaşa’nın doğası, tarihi, kültürel mirası ve sosyo-ekonomik yaşantısıyla bütünleşecek nitelikteki stratejileri belirlemek,
f) Demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden olan Sivil Toplum Kuruluşlarının ve toplumsal baskı gruplarının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, bireylerin kent sorunlarının çözümüne yönelik ve kendi kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırıcı anlayışı geliştirmek, kent sorunlarını demokratik platformlarda tartışmaya açmak,
g) Resmi Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında üretim, katılım ve eşitlik temelinde ortaklık ilişkisini geliştirmek,
ğ) Kurum ve kuruluşların çalışmalarında, programlarında ve hedeflerinde belirleyici rol oynamak.

Kapsam
MADDE 2- (1) Gaziosmanpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yaşayanları ilgilendiren her türlü konu Gaziosmanpaşa Kent Konseyinin kapsamına girer.
(2) Bu Yönerge; Gaziosmanpaşa Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetim ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirler.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine dayanarak hazırlanan İçişleri Bakanlığının 08.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınladığı Kent Konseyi Yönetmeliği ve Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 06.06.2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmi Gazete (Değişiklik) esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Gaziosmanpaşa Belediyesini,
b) Gaziosmanpaşa Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Meclisler ve Çalışma Grupları: Kadın, Gençlik, Çocuk ve Engelliler Meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, katılımcı yönetim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
ç) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi ölçütlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kent Konseyinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Kent Konseyinin Kuruluşu
MADDE 5- (1) Mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanını takip eden 3 (üç) ay içinde, 8. maddenin 1. fıkrasında yazılı kişi ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur.
(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanının çağırısı üzerine toplanır. Belediye Başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
(3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

Görevleri
MADDE 6- (1) Gaziosmanpaşa Kent Konseyinin görevleri;
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü iyi yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin merkezi ve yerel yönetimler düzeyinde değerlendirilerek, gerçekleşmesini sağlamak üzere Gaziosmanpaşa Belediye Meclisine ve diğer ilgili birimlere gönderilmesini sağlamaktır.
Çalışma İlkeleri
MADDE 7- (1) Gaziosmanpaşa Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür.
a) Kentine sahip çıkma, etkin katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Gaziosmanpaşa’nın yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirve Kararları ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri yaşama geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

Kent Konseyi Üyeliği
MADDE 8- (1) Gaziosmanpaşa Kent Konseyi, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur;
a) Gaziosmanpaşa Kaymakamı veya temsilcisi,
b) Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10’ u geçmemek üzere Gaziosmanpaşa Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
ç) Gaziosmanpaşa mahalle muhtarları,
d) Gaziosmanpaşa ilçesinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin başkanları veya temsilcileri,
e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
f) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların, odaların, birliklerin, spor kulüplerinin ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
g) Kent konseyince kurulan meclisler ve çalışma gruplarının başkanları veya birer temsilcisi.

(2) Yeni Katılım ve Güncelleme;
a) Kent konseyi, Yönetmeliğe ve Çalışma Yönergesine uygun olarak yeni katılımlara açıktır. Kurumsal başvurular ve talep edilen değişiklikler yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek kent konseyinin ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır.
b) Yerel seçimler yapıldıktan sonra seçilen yeni mahalle muhtarları doğrudan üye olarak yazılırlar.
c) Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden tayin, ayrılma vb. nedenle üyeliği sona erenlerin yerine yine Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından yeni isim ya da isimler belirlenir.
ç) Kurum temsilcilerinin kurumlarındaki görevleri sona erdiğinde, yeni seçilen temsilcileri üye olarak kaydedilirler.
d) Siyasi parti temsilcilerinin partilerindeki görevleri sona erdikten sonra yeni görev alan temsilcileri üye olarak kaydedilirler.


Organları
MADDE 9- (1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur;
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Meclisler ve Çalışma Grupları
ç) Kent Konseyi Başkanı

Genel Kurul
MADDE 10- (1) Genel kurulun oluşum ve görevleri;
a) Genel kurul, Gaziosmanpaşa Kent Konseyinin en yetkili organı olup Yönergenin 8. maddesinin 1. fıkrasında yazılı temsilcilerden oluşur.
b) Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Meclis ve çalışma gruplarında oluşan görüşleri ve hedef projeleri değerlendirir. Ayrıca yürütme kurulunun kararı ile her zaman olağanüstü toplanabilir. Yönergenin 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen kent konseyi genel kurulunu oluşturan üyelerin 3/1’ inin teklifi üzerine de genel kurul, yürütme kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
c) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.
ç) Genel kurul toplantılarında genel kurul divanı; kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu tarafından tayin edilen 2 kâtip üyeden oluşur.
d) Birinci dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere yürütme kurulunu ve kent konseyi başkanını belirlemek için seçimli genel kurul yapar.
e) Seçimli genel kurul toplantılarında, toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından biri divan başkanı olmak üzere en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.
f) Genel kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Genel kurul divanı tarafından sunulan gündemi tartışır, değerlendirir, gerekli kararlar alır. Gerektiğinde çalışma, araştırma, hazırlık komisyonları kurulmasını sağlar.
g) Genel kurul üyeleri ana gündemle ilgili, gündeme alınmasını istedikleri konuları genel kurul divanına, toplantı gündeminin “Açılış” maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına genel kurul karar verir.
ğ) Genel kurul toplantı gündemi yürütme kurulu tarafından hazırlanır. Toplantı gündemi, yeri, tarihi ve saati en az 3 gün önceden genel kurul üyelerine bildirilir.
h) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yürütme kurulu 25 iş gününü geçmemek üzere genel kurulu yeniden nisapsız olarak toplar.
ı) Kurum veya kuruluşlar genel kurul üyelerini, yürütme kuruluna bildirerek değiştirebilirler.
i) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim, çalışma usul ve esaslarını, yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile genel kurulca belirler.
j) Genel kurul; meclislere ve çalışma gruplarına öneride bulunabilir.
k) Meclisler ve çalışma gruplarında sürdürülen çalışmalar ve hedef projeler; yürütme kurulunda görüşüldükten sonra hedef projelerin değerlendirildiği genel kurula sunulur. Genel kurulda görüşülerek kabul edilmesiyle birlikte, Belediye Meclisine havale edilir. Belediye Meclisince değerlendirildikten sonra uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.
l) Genel kurulda her üye eşit öneme sahiptir ve her üyenin bir oy hakkı vardır.
m) Genel kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.
n) Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar, yürütme tarafından belirlenen ya da divana önerilen kâtip üyeler tarafından tutanağa geçirilir.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantıları;
a) Yürütme kurulu kararı ile doğrudan, ya da Kent Konseyi genel kurul üyelerinin 3/1’ inin yazılı isteği ile, gündemli olarak olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Gündem değişikliği yapılamaz.

Yürütme Kurulu
MADDE 11- (1) Yürütme kurulunun oluşum ve görevleri;
a) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen; kadın, gençlik ve engelliler meclisi başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
b) Genel kurulun toplantı gündemi ile ilgili önerileri değerlendirerek öncelikler sırasına göre gündemini oluşturur.
c) Yürütme kurulu, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen amaçlara ulaşmak için çalışma yürütür. Salt çoğunluk ile toplanır ve yine salt çoğunluk ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
ç) Meclislerin ve çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek ilk kent konseyi genel kuruluna sunar.
d) Genel kurul tarafından alınan kararları belediye meclisine sunar ve sonuçlarını takip eder.
e) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.
f) Kent konseyine yeni üye katılımlarını değerlendirir ve genel kurulun onayına sunar.
g) Yürütme kurulu üyeleri genel kurula karşı sorumludurlar. Yürütme kurulu üyeleri temsil ettikleri kurulun aleyhinde çalışamazlar, kurulun benimsemediği görüş ve düşüncelerini kurulun düşüncesiymiş gibi açıklayamazlar.
ğ) Mazeretli olarak 3, toplam 5 kez toplantıya katılmayan üyenin yürütme kurulu üyeliği ilk genel kurul toplantısında görüşülerek sona erdirilebilir.
h) Yürütme kurulu toplantıları tutanakla kayıt altına alınır.

Meclisler ve Çalışma Grupları
MADDE 12- (1) Kuruluş amacına tam olarak ulaşabilmek için aşağıda yazılı meclisler ve çalışma grupları oluşturulmuştur. İhtiyaç halinde yeni ya da alt, meclis ve çalışma grupları oluşturulabilir.
a) Meclisler
1) Çocuk Meclisi
2) Gençlik Meclisi
3) Kadın Meclisi
4) Engelliler Meclisi
b) Çalışma Grupları
1) Sağlık-Gençlik ve Spor Çalışma Grubu
2) Kent Gelişimi Çalışma Grubu
3) Sosyal Doku ve Özel İlgi Çalışma Grubu
4) Yerel Siyaset ve Demokratik Haklar Çalışma Grubu
5) Kent Ekonomisi ve Ticari Hayat Çalışma Grubu
(2) Yürütme kurulu kendi içerisinden veya paydaşlarından görev ve yetki alanı ile ilgili çalışma yapmak ve proje oluşturmak amacıyla danışma ve izleme konseyleri, sosyal meclisler ve proje gurupları oluşturabilir.
(3) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.
(4) Meclisler ve çalışma grupları, kent konseyi yürütme kurulu tarafından değerlendirilip, genel kurulun onayına sunularak oluşturulur.
(5) Çalışma grupları, yürütme kurulu tarafından genel kurulun onayına sunularak oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir. Çalışma grubunun oluşturulabilmesi için, yürütme kuruluna verilen “Çalışma grubunun amacını ve hedefini” belirten en az üç katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru üzerine, genel kurulca ya da genel kurulca yetkili kılınan yürütme kurulunun onayıyla çalışma gurubu çalışmalarına başlar.
(6) Meclisler ve çalışma grupları kendi aralarında başkan, başkan yardımcısı, raportör vb. şeklinde olmak üzere görev dağılımı yapabilirler. Toplanma zamanlarını kendileri belirlerler. Toplantılarda görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını ve hazirun cetvelini tutarak kent konseyi genel sekreterliğine teslim ederler.

Kent Konseyi Başkanı
MADDE 13- (1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
(2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
(3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.
(4) Kent konseyi başkanı yürütme kuruluna başkanlık eder ve yönetir.
(5) Yürütme kurulunca belirlenen gündemi ve/veya olağanüstü toplantı kararını genel kurul üyelerine duyurur.
(6) Kent konseyini yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eder.
(7) Yürütme kurulunca alınan kararları uygular.
(8) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Sekreterlik
MADDE 14 – (1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
(2) Kent konseyi genel sekreteri, yönergenin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
(3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.
(4) Kent konseyi genel sekreteri; Kadın, Gençlik, Çocuk, vb. kurulmuş meclisler ile sosyal amaçlı kurulmuş çalışma gurupları tarafından sunulan tüm çalışma ve raporları, çözümlenecek ve tartışılacak konuları kent konseyi başkanı ve yürütme kuruluna sunarak genel kurulda gündeme alınmasını sağlar.
(5) Kent konseyi ile resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlar.
(6) Genel kurul tarafından alınan kararların uygulamalarını takip ederek uygun araçlarla kamuoyuna duyurulmasını sağlar. Belediye Meclisinde değerlendirilmesini takip eder. Konular Belediye Meclisince ele alındıkça yürütme kurulunu bilgilendirir.
(7) Kent sorunları ile ilgili kampanyaların yürütülmesinden, kararlara ilişkin halkla birlikte eylem planları yapılmasından ve uygulanması ile bu kapsam içinde her türlü organizasyondan sorumludur.
(8) Genel sekreter yazılı hale getirilen toplantı tutanaklarını arşivler. Gerektiğinde ilgili kurumlara gönderilmesini sağlar.

Sekretarya Hizmetleri
MADDE 15- (1) Kent konseyi, sekretarya hizmetlerini Gaziosmanpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden destek alarak yürütür.
(2) Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.
(3) Gaziosmanpaşa Kent Konseyi, sekretarya hizmetlerini Gaziosmanpaşa Belediyesinin göstereceği irtibat bürosunda sürdürür.

Kent Konseyinin Mali Yapısı
MADDE 16- (1) Gaziosmanpaşa Belediyesi, kent konseyine bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
(2) Gaziosmanpaşa Kent Konseyinin kırtasiye, eğitim, seminer ve iletişimle ilgili ihtiyaçları Belediye tarafından ayni olarak sağlanır. Belediye bu hizmetin hizmet alımı şeklinde yerine getirilmesine karar verebilir.

Yönergenin Uygulanması
MADDE 17- (1) Bu Yönerge; kent konseyi genel kurulu tarafından kabul edildikten sonra uygulanmaya başlar.

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönerge; Gaziosmanpaşa Kent Konseyi genel kurul kararı ile kesinleşip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Yürütme Kurulu yürütür.
2 Şubat 2016 Salı - 2485