Yürütme Kurulu

Yürütme kurulunun oluşum ve görevleri;
a) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen; kadın, gençlik ve engelliler meclisi başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
b) Genel kurulun toplantı gündemi ile ilgili önerileri değerlendirerek öncelikler sırasına göre gündemini oluşturur.
c) Yürütme kurulu, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen amaçlara ulaşmak için çalışma yürütür. Salt çoğunluk ile toplanır ve yine salt çoğunluk ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
ç) Meclislerin ve çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek ilk kent konseyi genel kuruluna sunar.
d) Genel kurul tarafından alınan kararları belediye meclisine sunar ve sonuçlarını takip eder.
e) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.
f) Kent konseyine yeni üye katılımlarını değerlendirir ve genel kurulun onayına sunar.
g) Yürütme kurulu üyeleri genel kurula karşı sorumludurlar. Yürütme kurulu üyeleri temsil ettikleri kurulun aleyhinde çalışamazlar, kurulun benimsemediği görüş ve düşüncelerini kurulun düşüncesiymiş gibi açıklayamazlar.
ğ) Mazeretli olarak 3, toplam 5 kez toplantıya katılmayan üyenin yürütme kurulu üyeliği ilk genel kurul toplantısında görüşülerek sona erdirilebilir.
h) Yürütme kurulu toplantıları tutanakla kayıt altına alınır.
5 Şubat 2016 Cuma - 2299