Genel Kurul

Genel kurulun oluşum ve görevleri;
a) Genel kurul, Gaziosmanpaşa Kent Konseyinin en yetkili organı olup Yönergenin 8. maddesinin 1. fıkrasında yazılı temsilcilerden oluşur.
b) Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Meclis ve çalışma gruplarında oluşan görüşleri ve hedef projeleri değerlendirir. Ayrıca yürütme kurulunun kararı ile her zaman olağanüstü toplanabilir. Yönergenin 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen kent konseyi genel kurulunu oluşturan üyelerin 3/1’ inin teklifi üzerine de genel kurul, yürütme kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
c) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.
ç) Genel kurul toplantılarında genel kurul divanı; kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu tarafından tayin edilen 2 kâtip üyeden oluşur.
d) Birinci dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere yürütme kurulunu ve kent konseyi başkanını belirlemek için seçimli genel kurul yapar.
e) Seçimli genel kurul toplantılarında, toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından biri divan başkanı olmak üzere en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.
f) Genel kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Genel kurul divanı tarafından sunulan gündemi tartışır, değerlendirir, gerekli kararlar alır. Gerektiğinde çalışma, araştırma, hazırlık komisyonları kurulmasını sağlar.
g) Genel kurul üyeleri ana gündemle ilgili, gündeme alınmasını istedikleri konuları genel kurul divanına, toplantı gündeminin “Açılış” maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına genel kurul karar verir.
ğ) Genel kurul toplantı gündemi yürütme kurulu tarafından hazırlanır. Toplantı gündemi, yeri, tarihi ve saati en az 3 gün önceden genel kurul üyelerine bildirilir.
h) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yürütme kurulu 25 iş gününü geçmemek üzere genel kurulu yeniden nisapsız olarak toplar.
ı) Kurum veya kuruluşlar genel kurul üyelerini, yürütme kuruluna bildirerek değiştirebilirler.
i) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim, çalışma usul ve esaslarını, yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile genel kurulca belirler.
j) Genel kurul; meclislere ve çalışma gruplarına öneride bulunabilir.
k) Meclisler ve çalışma gruplarında sürdürülen çalışmalar ve hedef projeler; yürütme kurulunda görüşüldükten sonra hedef projelerin değerlendirildiği genel kurula sunulur. Genel kurulda görüşülerek kabul edilmesiyle birlikte, Belediye Meclisine havale edilir. Belediye Meclisince değerlendirildikten sonra uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.
l) Genel kurulda her üye eşit öneme sahiptir ve her üyenin bir oy hakkı vardır.
m) Genel kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.
n) Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar, yürütme tarafından belirlenen ya da divana önerilen kâtip üyeler tarafından tutanağa geçirilir.

Olağanüstü genel kurul toplantıları;
a) Yürütme kurulu kararı ile doğrudan, ya da Kent Konseyi genel kurul üyelerinin 3/1’ inin yazılı isteği ile, gündemli olarak olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Gündem değişikliği yapılamaz.
5 Şubat 2016 Cuma - 2466